Φωτογραφίες έργων


Τοποθέτηση ανοδίων ψευδαργύρου σε τοίχωμα Ω/Σ. Γαλβανική προστασία οπλισμού 


Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα (1)
Ενίσχυση υποστυλώματος με ανθρακοΰφασμα


Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα (2)

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε βαθιά εκσκαφή θεμελίωσης

Εκτόξευση σκυροδέματος

Υποστύλωμα με περατωμένο μανδύα από gunite

Κατασκευή μανδύα υποστυλώματος

Επισκευή υποστυλώματος

Αποκατάσταση πλάκας  zoellner


Ενίσχυση οχετού με ριζοοπλισμούς και μανδύα εκτοξευόμενου σκυρόδεματος

Τοποθέτηση βλήτρων για την ενίσχυση υπόγειου τοιχώματος

Ενίσχυση κοντού υποστυλώματος και δοκών με μεταλλικό μανδύα

Ενίσχυση υποστυλώματος με μεταλλικό μανδύα

Κατασκευή νέας πλάκας και σύνδεσή της με την υφιστάμενη

Κατασκευή skylight σε υφιστάμενο κτίριο και ενίσχυση πλάκας λόγω των οπών

Κατασκευή και τοποθέτηση συνδέσμων δυσκαμψίας σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος

Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης σε υπερχειλιστή φράγματος

Κατασκευή νέων αντισεισμικών τοιχωμάτων σε υφιστάμενη κατασκευή (1)

Κατασκευή νέων αντισεισμικών τοιχωμάτων σε υφιστάμενη κατασκευή (2)

Ενίσχυση θεμελίων και κατασκευή υπόγειας πισίνας σε υφιστάμενο κτιριακό έργο
Κατασκευή νέων αντισεισμικών τοιχωμάτων σε υφιστάμενη κατασκευή (3)
Ενίσχυση υποστυλώματος και δοκών με μεταλλικό μανδύα
                                       Εμποτισμός επιφάνειας σκυροδέματος με διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης


                                         
Protected by Copyscape Duplicate Content Tool