Αρχεία / Άρθρα

- Ίσως η καλύτερη ιστοσελίδα συνάδελφου μηχανικού με πολλές δωρεάν εφαρμογές και άρθρα, κανονισμούς κοκ.  στο link που ακολουθεί εδώ.

- Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε ένα φάκελο με εργασίες, πληροφορίες και υπολογισμούς βλήτρων και αγκυρίων. (link)

- Ένα ενδιαφέρον άρθρο με θέμα την Επισκευή-Ενίσχυση-Συντήρηση των κτιρίων σε συνδυασμό με την εξωτερική θερμομόνωση το οποίο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της builnet.gr και μπορείτε να το καταβάσετε σε μορφή *.pdf πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί (link).

- Αμερικάνικος Κώδικας " Design of Buildings to resist Progressive Collapse ".  Γενικά

Ο τελευταίος σεισμός της Αθήνας το 1999 μας θύμισε ότι ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων παρουσιάζει μειωμένη ανθεκτικότητα, είτε λόγω σχεδιασμού τους (pilotis, μαλακοί όροφοι, παλαιοί κανονισμοί),  είτε λόγω κατασκευής (ποιότητα ή και κατάσταση υλικών). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός αυτός, συγκρινόμενος με άλλους στην ευρύτερη περιοχή π.χ. σεισμός της Τουρκίας (1999) ήταν σχετικά μικρός και σε φασματική επιτάχυνση αλλά και σε διάρκεια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε τώρα μια προσπάθεια για την αύξηση της ασφάλειας των κατασκευών μας. Οι άξονες που θα πρέπει να κινηθούμε είναι πρώτα ο εντοπισμός της τρωτότητας των κατασκευών και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των καταλλήλων επεμβάσεων ενίσχυσης που απαιτούνται για να την άρουμε.
Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό, ότι δεν αρκεί η απλή αποκατάσταση των ζημιών μετά από ένα μικρό σεισμό, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Ο σεισμός καταδεικνύει τις αδυναμίες του κτιρίου, οι οποίες σε έναν επόμενο σεισμό θα γίνουν αιτία μεγάλων ζημιών και καταρρεύσεων. Οι αδυναμίες του κτιρίου μπορούν πλέον με τα σύγχρονα μέσα να εντοπίζονται προσεισμικά.

Τα κτίρια κινδυνεύουν
Τα αίτια της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων είναι κυρίως:
·         Οι χαμηλές απαιτήσεις αντοχής που έθεταν οι παλαιότεροι κανονισμοί (προ του 1990). Η απαίτηση σε σεισμική φόρτιση ενός κτιρίου σήμερα έχει περίπου πενταπλασιασθεί.
·         Ο κακός σχεδιασμός του φέροντα οργανισμού με ασυμμετρίες και ασυνέχειες, (pilotis, κοντά υποστυλώματα, έκκεντρα κλιμακοστάσια) προξενεί συγκέντρωση των ανελαστικών παραμορφώσεων και αστοχία των μελών.
·         Η έλλειψη πλαστιμότητας, δηλαδή ικανότητας να παραμορφώνονται τα μέλη ανελαστικά χωρίς να αστοχούν, λόγω απουσίας συνδετήρων.
·         Με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ηλικία της πλειονότητας των κτιρίων παρουσιάζονται μεγάλες φθορές λόγω ενανθράκωσης, χλωριόντων και γήρανσης του σκυροδέματος και διάβρωσης του χάλυβα. Ως αποτέλεσμα έχουμε μείωση ενεργών διατομών, απώλεια συνάφειας σκυροδέματος-ωπλισμού και ελάττωση της πλαστιμότητας του φέροντος οργανισμού.
·         Η συμπεριφορά της θεμελίωσης στις σεισμικές παραμορφώσεις του κτιρίου δεν εμελετάτο επαρκώς. Δεν ελαμβάνετο υπόψη η συνεχής καταπόνιση του εδάφους κάτω από τα μεμονωμένα ασύνδετα πέδιλα, υπό τις αυξημένες σεισμικές καταπονήσεις.
·         Κακοτεχνίες κατά την κατασκευή καθώς και τροποποιήσεις του φέροντα οργανισμού, οπές για μηχανολογικές διελεύσεις, προσθήκες καθ’ ύψος και κατ’ έκταση χωρίς μελέτη.